Bridge the gap

Adrian MAy, Parisa Ghanbarifard, Niraj Babu Shrestha, Haifa Saleh, Wisam Murad, Kjell Ploumen, Redouan Oudahab, Fuad Altashi, Job Bruls, Soma Sharaf